“We are ready to support all kinds of research activities in compliance with international standards”

News

ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติในการขอรับรอง และการพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขโครงการวิจัย เอกสารคู่มือผู้วิจัย ข้อมูลสำหรับอาสาสมัคร หรือเอกสารอื่นๆ ที่ได้รับอนุมัติเชิงงจริยธรรมไปแล้ว ฉบับปรังปรุง พ.ศ. 2557
Posetd : 03 October 2014

เอกสารประกอบ
<<< Back